140.

polahe wong jawa kaya gabah diinteri
endi sing bener endi sing sejati

para tapa padha ora wani
padha wedi ngajarake piwulang adi
salah-salah anemani pati

141.
banjir bandang ana ngendi-endi
gunung njeblug tan anjarwani, tan angimpeni

gehtinge kepathi-pati marang pandhita kang oleh pati geni
marga wedi kapiyak wadine sapa sira sing sayekti

142.
pancen wolak-waliking jaman
amenangi jaman edan

ora edan ora kumanan
sing waras padha nggagas
wong tani padha ditaleni
wong dora padha ura-ura
beja-bejane sing lali,
isih beja kang eling lan waspadha

143.
ratu ora netepi janji
musna kuwasa lan prabawane akeh

omah ndhuwur kuda
wong padha mangan wong
kayu gligan lan wesi hiya padha doyan
dirasa enak kaya roti bolu
yen wengi padha ora bisa turu

144.
sing edan padha bisa dandan
sing ambangkang padha bisa

nggalang omah gedong magrong-magrong

145.
wong dagang barang sangsaya laris, bandhane ludes akeh
wong mati kaliren gisining panganan akeh
wong nyekel bendha ning uriping sengsara

146. wong waras lan adil uripe ngenes lan kepencil sing ora abisa maling digethingi sing pinter duraka dadi kanca wong bener sangsaya thenger-thenger wong salah sangsaya bungah akeh bandha musna tan karuan larine akeh pangkat lan drajat padha minggat tan karuan sebabe


147.
bumi sangsaya suwe sangsaya mengkeret
sakilan bumi dipajeki

wong wadon nganggo panganggo lanang
iku pertandhane yen
bakal nemoni wolak-walike zaman

148.
akeh wong janji ora ditepati akeh
wong nglanggar sumpahe dhewe

manungsa padha seneng ngalap,
tan anindakake hukuming Allah
barang jahat diangkat-angkat
barang suci yang dibenci

149.
akeh wong ngutamakake royal
lali kamanungsane, lali kebecikane

lali sanak lali kadang akeh
bapa lali
anak akeh anak mundhung biyung
sedulur padha cidra
keluarga padha
curiga kanca dadi mungsuh
manungsa lali asale

https://www.youtube.com/watch?v=JuY9jPwplE4

150.
ukuman ratu ora adil
akeh pangkat jahat jahil

kelakuan padha ganjil
sing apik padha kepencil
akarya apik manungsa isin
luwih utama ngapusi

151.
wanita nglamar pria
isih bayi padha mbayi

sing pria padha ngasorake drajate dhewe

Bait 152 sampai dengan 156 tidak ada (hilang dan rusak)

157.
wong golek pangan pindha gabah den interi
sing kebat kliwat, sing kasep kepleset

sing gedhe rame, gawe sing cilik keceklik
sing anggak ketenggak, sing wedi padha mati
nanging sing ngawur padha makmur
sing ngati-ati padha sambat kepati-pati

158.
cina alang-alang keplantrang dibandhem nggendring
melu Jawa sing padha eling

sing tan eling miling-miling
mlayu-mlayu kaya maling kena tuding
eling mulih padha manjing
akeh wong injir, akeh centhil
sing eman ora keduman
sing keduman ora eman

159.
selet-selete yen mbesuk ngancik tutuping tahun
sinungkalan dewa wolu, ngasta manggalaning ratu

bakal ana dewa ngejawantah
apengawak manungsa
apasurya padha bethara Kresna
awatak Baladewa
agegaman trisula wedha
jinejer wolak-waliking zaman
wong nyilih mbalekake,
wong utang mbayar
utang nyawa bayar nyawa
utang wirang nyaur wirang

160.
sadurunge ana tetenger lintang kemukus lawa
ngalu-ngalu tumanja ana kidul wetan bener

lawase pitung bengi,
parak esuk bener ilange
bethara surya njumedhul
bebarengan sing wis mungkur prihatine manungsa kelantur-lantur
iku tandane putra Bethara Indra wus katon
tumeka ing arcapada ambebantu wong Jawa

161.
dunungane ana sikil redi Lawu sisih wetan
wetane bengawan banyu

andhedukuh pindha Raden Gatotkaca
arupa pagupon dara tundha tiga
kaya manungsa angleledha

162.
akeh wong dicakot lemut mati
akeh wong dicakot semut sirna

akeh swara aneh tanpa rupa
bala prewangan makhluk halus padha baris, pada rebut benere garis
tan kasat mata, tan arupa
sing madhegani putrane Bethara Indra
agegaman trisula wedha
momongane padha dadi nayaka perang
perange tanpa bala
sakti mandraguna tanpa aji-aji

163.
apeparap pangeraning prang
tan pokro anggoning nyandhang

ning iya bisa nyembadani ruwet rentenging wong sakpirang-pirang
sing padha nyembah reca ndhaplang,
cina eling seh seh kalih pinaringan sabda hiya gidrang-gidrang

164.
putra kinasih swargi kang jumeneng ing gunung Lawu
hiya yayi bethara mukti, hiya krisna, hiya herumukti

mumpuni sakabehing laku
nugel tanah Jawa kaping pindho
ngerahake jin setan
kumara prewangan, para lelembut ke bawah perintah saeko proyo
kinen ambantu manungso Jawa padha asesanti trisula weda
landhepe triniji suci
bener, jejeg, jujur
kadherekake Sabdopalon lan Noyogenggong

165.
pendhak Sura nguntapa kumara
kang wus katon nembus dosane

kadhepake ngarsaning sang kuasa
isih timur kaceluk wong tuwa
paringane Gatotkaca sayuta

166.
idune idu geni
sabdane malati

sing mbregendhul mesti mati
ora tuwo, enom padha dene bayi
wong ora ndayani nyuwun apa bae mesthi sembada
garis sabda ora gentalan dina,
beja-bejane sing yakin lan tuhu setya sabdanira
tan karsa sinuyudan wong sak tanah Jawa
nanging inung pilih-pilih sapa

167.
waskita pindha dewa
bisa nyumurupi lahire mbahira, buyutira, canggahira

pindha lahir bareng sadina
ora bisa diapusi marga bisa maca ati
wasis, wegig, waskita,
ngerti sakdurunge winarah
bisa pirsa mbah-mbahira
angawuningani jantraning zaman Jawa
ngerti garise siji-sijining umat
Tan kewran sasuruping zaman

168.
mula den upadinen sinatriya iku
wus tan abapa, tan bibi, lola

awus aputus weda Jawa
mung angandelake trisula
landheping trisula pucuk
gegawe pati utawa utang nyawa
sing tengah sirik gawe kapitunaning liyan
sing pinggir-pinggir tolak colong njupuk winanda

169.

ati malati bisa kesiku

senenge anggodha anjejaluk cara nistha
ngertiyo yen iku coba
aja kaino
ana beja-bejane sing den pundhuti
ateges jantrane kaemong sira sebrayat

 

170.
ing ngarsa Begawan
dudu pandhita sinebut pandhita

dudu dewa sinebut dewa
kaya dene manungsa
dudu seje daya kajawaake kanti jlentreh
gawang-gawang terang ndrandhang

171.
aja gumun, aja ngungun
hiya iku putrane Bethara Indra

kang pambayun tur isih kuwasa nundhung setan
tumurune tirta brajamusti pisah kaya ngundhuh
hiya siji iki kang bisa paring pituduh
marang jarwane jangka kalaningsun
tan kena den apusi
marga bisa manjing jroning ati
ana manungso kaiden ketemu
uga ana jalma sing durung mangsane
aja sirik aja gela
iku dudu wektunira
nganggo simbol ratu tanpa makutha
mula sing menangi enggala den leluri
aja kongsi zaman kendhata madhepa den marikelu
beja-bejane anak putu

172.
iki dalan kanggo sing eling lan waspada
ing zaman kalabendu Jawa

aja nglarang dalem ngleluri wong apengawak dewa
cures ludhes saka braja jelma kumara
aja-aja kleru pandhita samusana
larinen pandhita asenjata trisula wedha
iku hiya pinaringaning dewa

173.
nglurug tanpa bala
yen menang tan ngasorake liyan

para kawula padha suka-suka
marga adiling pangeran wus teka
ratune nyembah kawula
angagem trisula wedha
para pandhita hiya padha muja
hiya iku momongane kaki Sabdopalon
sing wis adu wirang nanging kondhang
genaha kacetha kanthi njingglang


nora ana wong ngresula kurang
hiya iku tandane kalabendu wis minger
centi wektu jejering kalamukti
andayani indering jagad raya
padha asung bhekti

 

https://youthrevolt.wordpress.com/2010/12/03/bait-terakhir-ramalan-jayabaya/